Saturday, July 18, 2015

Brief van het UWV herkeuring

Diverse Wajong'ers hebben recent een brief in de bus gevonden van het UWV, over hun herbeoordeling. De strekking van de brief is dat het UWV meent dat de jongeren arbeidsvermogen hebben, wat blijkt uit hun dossier. Als je niet reageert, gaat het UWV ervan uit dat je instemt met de herbeoordeling. Ga je in bezwaar, dan word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Opmerkelijk, want het UWV legt de bewijslast bij de Wajong'er neer. Als je zo'n brief hebt gekregen, is het aan jou om te bewijzen dat je geen arbeidsvermogen hebt.

Want kun je het beste doen? 
Niet reageren. Je stemt in met het besluit. Per 1 januari 2017 is de Wajong-uitkering 70% van de grondslag.
In bezwaar gaan. Je krijgt een gesprek met een verzekeringsarts, die beoordeelt of je arbeidsvermogen hebt.

Ga dus altijd in bezwaar als je het niet eens bent met de beoordeling. Wie zwijgt, stemt toe.
Heb jij een brief gekregen van het UWV? Laat hieronder je reactie achter.


Psychische problemen op het werk: vertellen of niet?

Het kan een lastige keuze zijn: moet je je werkgever vertellen dat je met psychische of psychiatrische problemen kampt of houd je het voor je? Vertellen of verzwijgen? En op welk moment kun je dat het beste doen?

Psychische problemen op je werk
Er zijn allerlei soorten psychische problemen. Als deze langere tijd aanwezig zijn en je dagelijks functioneren beperken, spreken we van een stoornis. Van eetstoornissen tot angststoornissen, van burn-out tot smetvrees. Sommige zijn van tijdelijke aard, andere draag je een leven lang met je mee.
Ze beïnvloeden je dagelijks leven, dus ook op het werk heb je er last van. Lijd je aan een depressie, dan kan het moeilijk zijn om je te concentreren op je werkzaamheden. Ook heb je misschien eerder de neiging om je ziek te melden, omdat je zo tegen de dag opziet. Het trekt een zware wissel op je leven. Of je het nu wilt of niet, je neemt je psychische problemen mee naar je werk. 

Vertellen of niet?
Misschien merken je collega's het een en ander. Je hebt last van huilbuien, je bent erg prikkelbaar of je stemming kan zomaar omslaan. Of je het vertelt of niet, is een ingewikkelde keuze die je niet zomaar maakt. Als je openheid van zaken geeft, kan dat zorgen voor begrip. Collega's kunnen er rekening mee houden. Maar het kan ook tegen je worden gebruikt. Zeker als het de vraag is of je contract wordt verlengd, kan dit je doen besluiten het voor je te houden.

Of je het vertelt of niet, is een persoonlijke keuze. Maar om je de keuze wat makkelijker te maken, zet ik hier de voordelen en nadelen op een rij.

Voordelen
 • De werkgever kan er rekening mee houden. Sterker nog: dat is hij verplicht, volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
 • Je kunt verlof opnemen en de werklast verminderen als dat nodig is.
 • Je loopt niet meer met een 'groot geheim' rond en kunt meer jezelf zijn op je werk.
Nadelen
 • De kans is aanwezig dat je contract niet wordt verlengd. 
 • Je kunt worden onderschat: collega's denken dat je het werk niet aan kunt, op grond van je psychische aandoening.
 • Je moet twee keer zo hard je best doen om te bewijzen dat je het werk aankunt.
 • Als collega's weten dat je met psychische problemen kampt, kunnen ze je anders behandelen.

Monday, May 11, 2015

Flexwet 2015: massa-ontslagen

De Flexwerk, die tot doel heeft om flexwerkers meer zekerheid te geven, heeft een averechts effect. Werkgevers sturen hun flexwerkers juist met bosjes de laan uit. Op grote schaal wordt misbruik gemaakt van de Flexwet.

Misbruik Flexwet
Het Meldpunt misbruik flexwet van vakbond CNV heeft klachten over bijna tweehonderd verschillende organisaties ontvangen. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen is er sprake van een 'massaal ontslag van tijdelijke krachten en flexwerkers'.

Misbruik door overheidsinstellingen
De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven, maar niets is minder waar. Het valt CNV op dat (semi) overheidsinstellingen, zoals de zorg en het onderwijs, sterk vertegenwoordigd zijn bij de meldingen.

Overzicht massa-ontslag Flexwet

 • TSN Thuiszorg: 650 van de 11.000 vaste medewerkers
 • ING: de nieuwe wet is aanleiding voor de bank om de contracten van uitzendkrachten die in aanmerking zouden komen voor een vast contract, te 'heroverwegen'. 
 • Ook de Belastingdienst, UWV en DUO zouden de flexwerk proberen te omzeilen door flexwerkers te ontslaan. Flexwet 2015: wijzigingen

Flexwet 2015
De Flexwet 2015 zou flexwerkers meer zekerheid moeten bieden. Wat gaat er veranderen per 1 juli 2015?

Januari 2015
 • Proeftijd. Geen proeftijd meer voor contracten van zes maanden of korter.
 • Bij tijdelijke contracten is het niet meer mogelijk een concurrentiebeding af ste spreken.
 • Het 0-uren contrat is maximaal een half jaar toe te passen
Juli 2015
 • Er kunnen maximaal drie tijdelijke contracten worden afgesloten gedurende 24 maanden. Dit was drie contracten in 36 maanden. Bij CAO kan daarvan worden afgeweken.
 • Na een onderbreking van 26 weken (6 maanden) ontstaat een nieuwe arbeidsketen. Als flexwerker betekent dat dus dat je voor een half jaar op vakantie kunt worden gestuurd.


Wednesday, February 25, 2015

Herkeuring Wajong 2015

Het hangt al een tijdje boven het hoofd van menig Wajong'er: de herkeuring, als gevolg van ingrijpende veranderingen in de Wajong. Het UWV gaat Wajong'ers beoordelen of ze wel of niet beschikken over 'arbeidsvermogen', het vermogen o te werken. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat kun je verwachten van een herkeuring en wanneer krijg je hierover bericht?

Wat is een herkeuring?
Bij een herkeuring, of herbeoordeling zoals het UWV het noemt, wordt vastgesteld of er wel of geen arbeidsvermogen is. Het UWV kijkt eerst of er in het dossier voldoende informatie aanwezig is. Iedereen die vanaf 2010 een Wajong heeft aangevraagd, krijgt geen nieuwe beoordeling. Mensen die voor 2010 Wajong hebben aangevraagd worden hier wel aan onderworpen. Als uit het dossier blijkt dat er geen arbeidsvermogen is, wordt de Wajonger niet gekeurd. In de andere gevallen wel.

Brieven
Wanneer kun je bericht hierover verwachten? Alle Wajong'ers hebben in december 2014 een brief gekregen met algemene informatie over hun uitkering. In de eerste helft van 2015 krijgen de Wajongers van wie duidelijk is dat ze niet over werkvermogen beschikken, bericht. Het gaat om mensen met een uitkering die op basis van de Wajong niet kunnen werken en minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn.

In de periode tussen juli 2015 en juli 22017 krijgen de Wajong'ers bericht die wel kunnen werken volgens het UWV, of als het UWV meer informatie nodig heeft om de herbeoordeling uit te voeren.

Monday, May 21, 2012

Ontslagrecht versoepeld

Een van de maatregelen uit het begrotingsakkoord is de versoepeling van het ontslagrecht. In 2013 wordt het ontslagrecht versoepeld. Een werkgever hoeft niet meer toestemming te vragen aan de kantonrechter of een ontslagvergoeding aan te vragen bij het UWV.

Ontslagrecht versoepeld
In het begrotingsakkoord voor 2013 hebben VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks afgesproken dat het ontslagrecht wordt versoepeld. Dat betekent een aanzienlijke verlichting van de lasten voor het bedrijfsleven. In totaal wordt er twee miljard euro besteed aan ontslagvergoedingen.

Ontslagtoets
In de huidige situatie is een werkgever die een werknemer wil ontslaan, verplicht om een kantonrechterprocedure in werking te stellen of een ontslagvergoeding aan te vragen via het UWV. Na toestemming krijgt de werknemer het ontslag aangezegd.

In Nederland geniet de werknemer ontslagbescherming. Nu de regels worden veranderd, moeten bedrijven intern ontslagprocedures afhandelen. De preventieve ontslagtoets wordt vervangen door een repressieve. Pas als de werknemer thuis op de bank zit, met een aanzienlijk lagere ontslagvergoeding, kan hij om een ontslagtoets verzoeken.

Hoorprocedure
Dee vijf partijen willen een verplichte hoorprocedure instellen. Daarin wordt het ontslag toegelicht en krijgt de werknemer de kans om zich te verweren. Hij kan alsnog naar de rechter stappen, maar pas na het ontslag.

Werkgever betaalt eerste zes maanden WW
Een andere belangrijke maatregel op het gebied van arbeidsrecht, die in het begrotingsakkoord wordt gepresenteerd, is de financiering van de werkloosheidsuitkering. De werkgever moet voortaan de eerste zes maanden van de WW-uitkering uitbetalen. Voor ontslagen werknemers met een vaste dienstbetrekking geldt dat de werkgever per dienstjaar een maand WW moet betalen.

Het zijn met name de kleine ondernemingen die ten onder dreigen te gaan aan deze maatregel. Het betalen van de werkloosheidsuitkering kan een financiële strop worden. Daarom komt er voor kleine bedrijven een aparte regeling.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt
De ontslagbescherming wordt aangetast door de versoepeling van het ontslagrecht.  Door het flexibiliseren van de arbeidsmarkt hoopt de Kunduz-coalitie dat werkgevers gemakkelijker nieuw personeel aannemen.

Tegenstanders wijzen erop dat Nederland al een van de laagste werkloosheidscijfers ter wereld heeft. Het percentage is vijf procent van de beroepsbevolking. In Amerika, waar het ontslagrecht veel flexibeler is, is dat negen procent. De vraag is dus of de hervormingen op de arbeidsmarkt wel het beoogde effect hebben.

Friday, May 18, 2012

Bezuinigingen 2012 - 2013 lenteakkoord


 

De vijf partijen ChristenUnie, GroenLinks, D66, CDA en VVD hebben een akkoord bereikt over de bezuinigingen die in 2013 het begrotingstekort terug moeten brengen naar 3%. In 2012 en 2013 wordt er 12 miljard euro bezuinigd. Eerder weren de hoofdlijnen van het akkoord bekend, maar nu zijn ook de details vastgesteld.

Koopkracht 2012-2013
Een feit is dat iedereen de bezuinigingen zal voelen in zijn portemonnee. De een wordt harder getroffen dan de ander, maar inleveren moeten we allemaal. Gemiddeld gaan we er 2% op achteruit. In individuele gevallen kan dat percentage meevallen of juist tegenvallen. Zo gaan AOW’ers met een aanvullend pensioen boven € 10.000 er 3,35% op achteruit.

Lenteakkoord
Het vijfpartijenakkoord is uitgelekt en in handen van De Telegraaf. In totaal wordt er 16 miljoen euro bezuinigd. Na uitverdieneffecten blijft er 12,2 miljard over. Wat zijn de belangrijkste maatregelen in het begrotingsakkoord (lenteakkoord) voor 2012 en 2013?
Zorg

Rollator uit basispakket
De rollator verdwijnt volledig uit het basispakket.

Liggeld
Patiënten moeten een eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag betalen voor het verblijf in instellingen voor specialistische medische zorg, om de verblijfskosten te compenseren.

Eigen risico naar 350 euro
Het eigen risico stijgt in 2013 naar 350 euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden.

Zorgtoeslag 2013
Lage inkomens worden gedeeltelijk gecompenseerd voor het hogere eigen risico via de zorgtoeslag.

AWBZ en WMO
Het vermogen gaat een grotere rol spelen bij het bepalen van de eigen bijdrage in de AOWBZ en WMO. De inkomensbijtelling stijgt van 8 naar 12%.

Belastingen

BTW van 19 naar 21%
Het hoge BTW-tarief voor luxe goederen stijgt van 19 naar 21%. De BTW-verhoging wordt voor 1,5 miljard euro gecompenseerd aan de burger via de loon – en inkomstenbelasting.
Belastingschijven 2013
De belastingschrijven van de eerste een tweede schijf worden verlaagd met 0,4%, naar 1,55% respecievelijk 10,4%.

Vertrekbonussen
Vertrekbonussen vanaf € 531.000 worden belast tegen 75.

Verhoging accijns
De accijns op sigaretten stijgen met € 0,35 per pakje. De accijns op bier stijgen met 10.

Woon-werkverkeer
De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Woon-werkverkeer wordt dus belast.

Sociale zekerheid

AOW leeftijd omhoog
De AOW-leeftijd stijgt sneller da gepland. Volgend jaar gaat de AOW-leeftijd met een maand omhoog en vanaf 2016 ieder jaar met twee maanden. In 2019 wordt de pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar bereikt. Vanaf 2019 stijgt de AOW-leeftijd ieder jaar met drie maanden. In 2023 is de pensioenleeftijd 67 jaar.

Doorwerkbonus afgeschaft
De doorwerkbonus wordt afgeschaft.

Ontslagrecht en WW
Een werkgever die zijn werknemer ontslaat, is verplicht om de eerste zes maanden van de WW-uitkering te betalen. Ook het ontslagrecht wordt aangepakt. Zo worden ontslagvergoedingen gemaximaliseerd.

Kinderbijslag bevroren
De kinderbijslag wordt bevroren in 2013 en 2014.

Woningmarkt

Hypotheekrenteaftrek
Vanaf 2013 is de hypotheekrente alleen aftrekbaar als het om annuitaire hypotheken gaat. Dat geldt voor alle nieuwe hypotheken.

Verhuurdersbelasting 2013
In 2013 komt er een verhuurdersbelasting. De exacte maatregel moet nog worden ingevuld.

Overig

Nullijn ambtenaren
De lonen van ambtenaren worden gedurende twee jaar bevroren. Dat geldt ook voor mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, maar niet voor zorgpersoneel.

Prestatiebeloning onderwijs van tafel
De vijf partijen zien af van de prestatiebeloning in het onderwijs.